Geen Fami­lie is the latest the­a­tre play of cow­boy bij nacht, for which i com­po­sed music and co-desig­ned the sta­ge ligh­ting. In Geen Fami­lie, a young girl asks a num­ber of peo­p­le to act as her fami­ly to cele­bra­te her birthday.


Geen Fami­lie is made by:

 • Robert van Dijk (Text)
 • Alexan­der de Vree (Direc­tor)
 • Anne­fé de Boer, Anna Her­man­ns, Albert Klein Kra­nen­burg, Han­ne­ke Schol­ten, Anne Stam (Actors)
 • Lot­te de Vries (Sta­ge design)
 • Arnold Hoog­er­werf (Music)
 • Eli­za­bet van der Kooij / Arnold Hoog­er­werf (Lightde­sign)
 • Eli­za­bet van der Kooij (Tech­ni­ci­an)
 • Paul Wol­te­rink (Grap­hic Design)

Geen Fami­lie will be performed:

 • Novem­ber ’09
  10–11 Huis a/d Werf, Utrecht / Try-out
  11–11 Huis a/d Werf, Utrecht / Try-out
  12–11 Huis a/d Werf, Utrecht / Première
  13–11 Huis a/d Werf, Utrecht
  14–11 Huis a/d Werf, Utrecht
  26–11 The­a­ter­fes­ti­val Jon­ge Har­ten, Groningen

 • Decem­ber ’09
  03–12 Ostade­the­a­ter, Amsterdam
  04–12 Ostade­the­a­ter, Amsterdam
  12–12 The­a­ter Wal­hal­la, Rotterdam
  18–12 The­a­ter Kik­ker, Utrecht

 • Janu­a­ri ’10
  21–01 Rozen­the­a­ter, Amsterdam
  22–01 Rozen­the­a­ter, Amsterdam
  29–01 The­a­ter Ach­ter­om, Hilversum

 • Febru­a­ri ’10
  04–02 Para­dijs, Den Haag

Docu­men­ta­ti­on

Flyer Muisman Opnemen

  • A lon­ger video impres­si­on can be found

here