Ik dacht dat ik mijn naam hoordeIn samen­wer­king met Huis en Fes­ti­val a/d Werf pro­du­ceert Cow­boy bij Nacht Ik dacht dat ik mijn naam hoor­de. Deze voor­stel­ling is exclu­sief voor het Fes­ti­val a/d Werf 2009 gemaakt.

Ik dacht dat ik mijn naam hoor­de gaat over dat wat zij zeker weet, ter­wijl hij daar toch anders over denkt. Over wat hij weet en zij denkt te weten. Over haar twij­fels over iets dat hij evi­dent vindt. Over dat wat zij als zon­ne­klaar ziet, ter­wijl hij het gewoon had ver­zon­nen. Over zijn ech­te leven dat zij ervaart als een leugen.

The­re are two sides to eve­ry sto­ry en Cow­boy bij Nacht gaat samen met het publiek op zoek naar de ande­re kant van het verhaal.

don­der­dag 28 mei: 19.30 première
vrij­dag 29 en zater­dag 30 mei: 16.00 en 19.30
Klei­ne Zaal, The­a­ter Kik­ker Utrecht
reser­ve­ren: www.huisaandewerf.nl

spel: Lau­ra de Boer en Albert Klein Kranenburg
con­cept en geluids­ont­werp: Arnold Hoogerwerf
regie: Alexan­der de Vree
tekst: Robert van Dijk
dra­ma­tur­gie: David Weber Krebs
the­a­ter­vorm­ge­ving: Lot­te de Vries
pro­duc­tie: Lisa Schiphorst
tech­niek: Eli­za­bet van der Kooij
zake­lij­ke lei­ding: Jan­ne­ke Robers
gra­fisch ont­werp: Anker & Strij­bos, Utrecht