• Sort Blog:
  • All
  • News
  • Thoughts

De meeuwen van Tinbergen

De meeuwen van Tinbergen

Theatre performance

exhibition

bird excursion

lecture

De meeuwen van Tin­ber­gen was een inter­dis­ci­plinair kun­st­pro­ject over super­nor­male prikkels en het lev­en en gedachte­goed van Niko Tin­ber­gen (1907 – 1988), dat plaatsvond van 2010 — 2013. Het project vor­mde een eerbe­toon aan deze Ned­er­landse gedrags­bi­oloog, voge­laar, schri­jver, teke­naar, filmer en Nobel­pri­jswin­naar en bestond uit een pro­loog in 2011 en deze the­ater­voorstelling, ten­toon­stelling en excur­sie in 2012. Daar­naast wer­den in het acad­emis­che jaar 2012 — 2013 een reeks the­atrale lezin­gen geor­gan­iseerd ron­dom super­nor­male prikkels en menselijk gedrag op Ned­er­landse Uni­ver­siteit­en. De meeuwen van Tin­ber­gen werd daarmee een inter­dis­ci­plinair project op het kruis­punt van kun­st, natu­ur en wetenschap.

 

 

Het project De meeuwen van Tin­ber­gen was een samen­werk­ings tussen medi­akun­ste­naar Arnold Hooger­w­erf, the­ater­groep Cow­boy bij Nacht, Muse­um Boer­haave, Staats­bos­be­heer Ned­er­land, Uni­ver­siteit Lei­den en Studi­um Gen­erale Ned­er­land.

 

 

Na een reeks fes­ti­vals, voorstellin­gen en lezin­gen met ruim 6000 bezoek­ers is het groot­ste gedeelte van het project De meeuwen van Tin­ber­gen nu achter de rug. De hele ontwik­kel­ing van het project, eve­nals de mak­ersin­spi­ratie en de nieuws­bericht­en van afgelopen twee jaar is nog terug te lezen op de pro­ject­blog.

 

 

Op dit moment realiseert ini­tia­tor Arnold Hooger­w­erf, samen met ver­schil­lende the­o­reti­ci, beschouw­ers en de al betrokken weten­schap­pers een pub­li­catie over super­nor­male prikkels.

Year

2010 — 2013

Kind

The­atre performance

Exhi­bi­tion

Bird Excur­sion

Lec­ture

In cooperation with

the­ater­groep cow­boy bij nacht

Rijksmu­se­um Boerhaave

Staats­bos­be­heer

Studi­um Gen­erale Nederland

Location

Oerol Fes­ti­val

Forten­maand Utrecht

Muse­um Boerhaave

Fes­ti­val Karavaan

Loading new posts...
No more posts