Arnold Hoogerwerf | Over mij
1180
page-template-default,page,page-id-1180,,select-theme-ver-4.4.1,fs-menu-animation-underline,popup-menu-text-from-top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Over mij.

 

Ik ben Arnold Hoog­er­werf. Ik stu­deer­de aan zowel kunst­aca­de­mie als con­ser­va­to­ri­um en ben werk­zaam als kun­ste­naar, docent en onderzoeker.

 

Ik stel in mijn werk de men­se­lij­ke rela­tie met tech­no­lo­gie en weten­schap cen­traal. Ik ben gefas­ci­neerd door de ont­staans­ge­schie­de­nis van ‘nieu­we media’ door de tij­den heen en de invloed van his­to­ri­sche weten­schap­pe­lij­ke en tech­no­lo­gi­sche ont­dek­kin­gen op onze men­se­lij­ke natuur en heden­daag­se cultuur.

 

Ik maak audio­vi­su­e­le instal­la­ties en com­po­neer muziek voor the­a­ter en film. Ook ini­ti­eer ik lang­lo­pen­de onder­zoeks­pro­jec­ten op het grens­vlak tus­sen de ver­schil­len­de kunst­dis­ci­pli­nes en de wetenschappen.

 

Ik geloof in inter­dis­ci­pli­nai­re samen­wer­king tus­sen kun­ste­naars en weten­schap­pers en ben er van over­tuigd dat kun­ste­naars een belang­rij­ke rol kun­nen spe­len bij het ver­klei­nen van de kloof tus­sen steeds snel­ler gaan­de tech­no­lo­gi­sche en weten­schap­pe­lij­ke voor­uit­gang en samenleving.

 

Naast mijn auto­no­me kunst­prak­tijk werk ik free­lan­ce als kun­ste­naar, onder­zoe­ker en docent in opdracht van diver­se cul­tu­re­le en weten­schap­pe­lij­ke instel­lin­gen en het onderwijs.

 

Ik werk hoofd­za­ke­lijk van­uit Utrecht, waar ik woon met mijn part­ner en twee dochters.

Mijn werk.

exposities / festivals / etc.

Mijn werk was onder ande­re te zien op de vol­gen­de plekken:

 • Eye Film­mu­se­um — Amsterdam
 • Tran­s­me­di­a­le Fes­ti­val — Berlijn
 • Sonic Acts Fes­ti­val — Amsterdam
 • NIAS-KNAW / Aka­de­mie van Kun­sten — Amsterdam
 • Body Navi­ga­ti­on Fes­ti­val — Sint Petersburg
 • Cima­tics — Brussel
 • Oer­ol Fes­ti­val — Terschelling
 • Mon­te­vi­deo Time Based Arts  — Amsterdam
 • Stads­schouw­burg — Utrecht
 • Stad­huis — Utrecht
 • Over het IJ Fes­ti­val — Amsterdam
 • Kara­vaan Fes­ti­val — Noord Holland
 • Fes­ti­val aan de Werf (Spring Fes­ti­val) — Utrecht
 • Soci­ë­teit De Kring — Amsterdam
 • Muse­um Boer­haave — Leiden
 • Stu­di­um Gene­ra­le Rijks­uni­ver­si­teit Groningen
 • Stu­di­um Gene­ra­le Rad­boud Uni­ver­si­teit Nijmegen
 • Stu­di­um Gene­ra­le Saxi­on Hoge­school Deventer
 • Stu­di­um Gene­ra­le Uni­ver­si­teit Leiden
 • Stu­di­um Gene­ra­le Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit Eindhoven

freelance opdrachtgevers

Ik werk­te onder ande­re voor de vol­gen­de opdrachtgevers:

 • Hoge­school v.d. Kun­sten Utrecht
  • Ima­ge & Media Technology
  • Exper­ti­se­cen­trum Cre­a­tie­ve technologie
  • Exper­ti­se­cen­trum Educatie

 

 • Amster­dam­se Hoge­school voor de Kunsten
  • OPP / Aca­de­mie van The­a­ter en Dans

 

 •  Konink­lij­ke Aca­de­mie van Beel­den­de Kun­sten / Konin­kijk­lijk Con­ser­va­to­ri­um Den Haag
  • ArtS­cien­ce Inter­fa­cul­ty (voor­heen Inter­fa­cul­teit Beeld en Geluid)

 

 • Utrechts Cen­trum v.d. Kunsten

 

 • Toneel­groep Oostpool
 • The­a­ter­com­pag­nie
 • The­a­ter­groep Hollandia
 • Toneel­groep Monk
 • The­a­ter­groep cow­boy bij nacht
 • Nieuw Utrechts Toneel

Zie ook: pro­jec­ten

Parafernalia.

 • Ik werk momen­teel aan een boek over zee­meeu­wen en kunst
 • All time hero: Lás­z­ló Moho­ly-Nagy (1895 — 1946)
 • Vorm volgt concept
 • Sci­en­tists explo­re, artists express
 • Favo­rie­te gen­re: Non­fic­tie / Biografie
 • Music was my first love, and it will be my last

zie ook : favo­rie­ten (onder constructie)