Over mij

In 1999 ben ik afges­tudeerd aan zow­el kun­sta­cad­e­mie als con­ser­va­to­ri­um. Sinds­di­en werk ik als autonoom medi­akun­ste­naar, docent en onderzoeker.

Ik maak audio­vi­suele instal­laties en com­poneer muziek en klank voor muziek­the­ater en film. Als artistiek lei­der ini­tieer ik ook (onderzoeks)projecten op het raakvlak tussen de ver­schil­lende kun­st­dis­ci­plines en de wetenschappen.

Een door­lopend the­ma bin­nen mijn werk is de menselijke relatie met tech­nol­o­gis­che en weten­schap­pelijke vooruit­gang. Ik ben gefasci­neerd door de oor­sprong van medi­at­e­ch­nolo­gie door de tij­den heen, en de invloed van his­torische weten­schap­pelijke en tech­nol­o­gis­che ont­dekkin­gen op onze heden­daagse cul­tu­ur. Met mijn pro­jecten probeer ik voel­baar te mak­en hoe deze his­torische ontwik­kelin­gen onze huidi­ge en toekom­stige waarne­m­ing van de wereld beïnvloeden.

Ik geloof in inter­dis­ci­plinaire samen­werk­ing tussen kun­ste­naars en weten­schap­pers. Ik ben ervan over­tu­igd dat kun­ste­naars een belan­grijke rol kun­nen spe­len in het over­bruggen van de vaak waargenomen kloof tussen zich voort­durend ver­snel­lende weten­schap­pelijke en tech­nol­o­gis­che vooruit­gang en maatschappij.

Naast mijn werk als autonoom kun­ste­naar werk ik free­lance als kun­ste­naar, onder­zoek­er en docent voor ver­schil­lende opdracht­gev­ers in de cul­turele, weten­schap­pelijke en edu­catieve sector.

Mijn stu­dio bevin­dt zich in het prachtige Utrecht, waar ik ook woon, samen met mijn part­ner en twee prachtige dochters.

Field record­ing in a her­ring gull colony, Ter­schelling, NL (2012)

Tentoonstellingen / Festivals / etc.

Mijn kun­st- en onder­zoek­spro­jecten zijn ver­toond op ver­schil­lende locaties, waaronder:

Werk in opdracht

Ik heb free­lance (als kun­ste­naar, docent en/of onder­zoek­er) gew­erkt voor ver­schil­lende opdracht­gev­ers, waaronder:

 • Hogeschool v.d. Kun­sten Utrecht
  • Image and Media Technology
  • Crossover Cre­ativ­i­ty
  • Dig­i­tal Media
  • Basiso­plei­d­ing Media
  • Brede Basiso­plei­d­ing
  • Exper­tise­cen­trum Cre­atieve technologie
  • Exper­tise­cen­trum Educatie
 • Ams­ter­damse Hogeschool voor de Kunsten
  • OPP / Acad­e­mie voor The­ater en Dans
 • Konin­klijke Acad­e­mie van Beeldende Kun­sten / Konin­klijk Con­ser­va­to­ri­um Den Haag
  • ArtScience Inter­fac­ul­ty (Inter­fac­ul­teit Beeld en Geluid)
 • Eye Film­mu­se­um
 • Muse­um Klok en Peel
 • Utrechts Cen­trum v.d. Kunsten
 • Kossmann.dejong
 • Esther Polak
 • Toneel­groep Oostpool
 • The­ater­com­pag­nie
 • The­ater­groep Hollandia
 • Toneel­groep Monk
 • The­ater­groep cow­boy bij nacht
 • Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)

(Zie ook pro­jecten)

Ontled­ing van het Filmis­che (1999)